Képviselői fogadóóra

Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő

fogadóórát tart

2021. szeptember 29-én (szerdán) 15.00 órától

Helyszín: Pápai Járási Hivatal (8500 Pápa, Fő u. 12.) fszt. 8. szoba

Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet alapján 2021. július 1-jétől a vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a szállásadónak az idegenforgalmi adót megfizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-a és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete alapján a szállásadó személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft adót köteles beszedni.

Az adóbeszedésre kötelezettnek a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adóbevallást elkészíteni, az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani és az adót megfizetni.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportjának munkatársai a jelenleg érvényben lévő ügyfélfogadási rend szabályai szerint, elektronikus úton, vagy telefonon a 89/515-054 telefonszámon.

 

Pápa, 2021. június 23.

 

Dr. Nagy Krisztina s.k.
jegyző

Felhívás

Tájékoztatom Pápa város lakosságát, a településen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, állami és önkormányzati közszolgáltatókat, intézményeket, mint partnereket, hogy Pápa Város Önkormányzata Pápa Város településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet alábbi témakörökben történő módosítását határozta el:

a jogalkalmazás során felmerült rendelkezések szövegének pontosítása,
a mediterrán és vegyes karakterűnek jelölt területek összevonása az előkertes lakóterületekkel,
a helyi védett területi lehatárolások pontosítása,
a reklámok településképi bejelentésével összefüggő szabályozás módosítása,
a helyi védettség alatt álló ingatlanok jegyzékének kiegészítése és pontosítása.

További információért kattintson az alábbi linkre: Felhívás

A véleményezési dokumentációk elkészültek, melyeket az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat honlapján az alábbi helyen elektronikus úton közszemlére tesszük, azokat itt lehet megtekinteni: 
 
 

Tájékoztató- helyi iparűzési adóról

Tájékoztajuk Tisztelt Adózoinkat, hogy 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) nyújthatják be elektronikus úton helyi iparűzési adóbevallásukat.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Tájékoztató- a gépjárműadóval kapcsolatos változásokról


A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9.§-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) látja el a gépjárművel kapcsolatos adóhatósági feladatokat.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Tájékoztató- a magánszemélyek kommunális adója alóli mentességről


Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a magánszemélyek kommunális adójában az alábbi jogcímek alapján adomentességre jogosultak.

További információért kattintson az alábbi linkre: Tájékoztató

Lakossági hirdetmény - ellátásban segítségre szorulóknak

Tisztelt Pápaiak!

 

A koronavírus-járvány okozta helyzetben Pápa Város Önkormányzata is fontosnak tartja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel hatékony segítséget nyújtson a rászorulóknak.

Fokozottan szükséges  a szociálisan hátrányos helyzetűek és az idősek, valamint azon hatósági házi karanténban álló személyeknek a védelme, akik nem képesek gondoskodni saját maguk ellátásáról. Az Önkormányzat ezt a segítségnyújtást az Egyesített Szociális Intézményén keresztül biztosítja.

Amennyiben Önnek, családtagjának vagy ismerősének ellátása a koronavírus-járvány okozta helyzetben nem megoldott, kérem, jelezze ezt a 89/313-433, 318-046, 515-006 telefonszám valamelyikén, vagy a titkarsag@papa.hu email címen.

Tisztelettel kérem Önöktől, hogy a járványügyi védekezés szabályainak maradéktalan betartásával mindannyian járuljanak hozzá a pápaiak és embertársaink egészségének megóvásához.

Tájékoztató

Tájékoztató a gyermekétkeztetésben történt változásokról a közoktatási intézményekben tanulók részére

TÁJÉKOZTATÓ 
INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a 2020/2021-es tanévtől, nem az iskola, hanem Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (GAESZ) látja el. Az ügyintézés a Pápa, Anna tér 10. szám alatti irodában történik.

Információkért, és nyomtatványok letöltéséért 2020. augusztus 25-től elérhető lesz a szülői oldal: https://papa.ecity.hu, de mindezek Pápa Város Önkormányzatának honlapján (www.papa.hu) is megtalálhatók.
Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségük, a nyomtatványok személyesen átvehetők a Pápa, Anna tér 10. sz. alatti irodában.

Kérjük, amennyiben gyermeke étkezést vesz igénybe a lenti elérhetőség valamelyikére szíveskedjen jelezni a gyermek neve, iskolája és osztálya megjelölésével 2020. augusztus 30-ig annak érdekében, hogy a gyermeknek szeptember 1-től biztosítani tudjuk az étkezést. 

postai cím, személyes ügyintézés: 8500, Pápa Anna tér 10.
e-mail: gaesz.etkeztetes@papa.hu 
telefon: 89/324-082, 89/324-609, 89/314-967

A gyermekétkeztetést a szülő/gondviselő kérésére tudjuk biztosítani. Az étkezés igényléséhez kérjük kitölteni és a fenti elérhetőségek valamelyikére legkésőbb 2020. szeptember 10-ig visszajuttatni az alábbi dokumentumokat:

1. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
2. Szándéknyilatkozat és igénylőlap
3. Kedvezményes étkezés esetén a megfelelő nyilatkozat (8. sz., 9. sz. melléklet nyilatkozata)
4. Diétás étkezés esetén Adatlap
5. Átutalásos számla esetén nyilatkozat elektronikus számla kiküldéséről

Személyes adatokban történt változást (pl. lakcím, gyermekek száma) 15 napon belül kérjük a GAESZ-nál írásban bejelenteni.

A térítési díjakat a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) a 21/B §-a alapján kedvezményes gyermekétkezés vehető igénybe. 
A kedvezményt csak abban az esetben tudják a Tisztelt Szülők/Gondviselők érvényesíteni, ha a bemutatott dokumentumok mellett a kedvezménynek megfelelő nyilatkozatot (3 gyermek esetén is) és a feltételek fennállása igazolásának dokumentumait olvashatóan kitöltik és keltezéssel aláírva a GAESZ részére eljuttatják.
A gyermekek számában történt változás esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

A kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 • Három vagy több gyermekes szülőknek járó kedvezményhez:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • MÁK által kibocsátott, családi pótlékra való jogosultság igazolása

Fontos: 25 év feletti (bármilyen képzésben részt vevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat)

Fontos: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 • Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelésű (SNI) gyermek esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában
   • tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről kiállított szakorvosi igazolás
   • fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1198. (XII. 30.) Korm.rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét

Fontos: A hatósági kártya (pl. közgyógy igazolás, utazási igazolvány) önmagában nem elegendő igazolási mód!

 • Nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő tanulók esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • Igazolás ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultághoz – 9. sz. melléklet és
  • Nevelésbe vételről szóló hatósági határozat

Fontos: a Gyvt. 151. § (8) bek. értelmében nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő - utógondozói ellátásban részesülő - fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók:
Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § (1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Háziorvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő. Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani.

Fontos tudnivalók:
A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzást délelőtt 9 óráig kérjük jelezni elérhetőségeink valamelyikén, ebben az esetben a bejelentést követő naptól érvényes a lemondás. A hiányzást ingyenes étkezőknél is kérjük jelezni. Későbbi időpontban történő lemondás esetén a bejelentést követő 2. naptól érvényes az étkezés lemondása.
Az étkezés lemondása esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról. Amennyiben a lehetőséggel élni kívánnak, kérjük, jelezni szíveskedjenek.

A szülők/diákok az iskolában a hónap első munkanapján megkapják a havi ebédjegyet, melyet gondosan meg kell őrizni, mert a jegy leadásával jogosultak az étkezés igénybevételére. 

Menüválasztásra október hónaptól van lehetőség. Az október havi étlap szeptember 20-ig felkerül a szülői felületre, melyet a szülők és a gyermekek regisztráció nélkül is meg tudnak tekinteni. Ezután ki kell tölteni a menü rendelést napi bontásban a kiválasztott A vagy B menüvel, melyet szeptember 25-ig kell eljuttatni a megadott elérhetőségek valamelyikére. (e-mail vagy papír alapon)
Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségük a GAESZ irodájában kitölthető az étlap.
Októbertől a havi étlap felkerül a szülői felületre, melyet a regisztrációval rendelkező szülők ott tudnak véglegesíteni, aki nem rendelkezik regisztrációva,l az személyesen rendezheti a menüválasztást a GAESZ Pápa, Anna tér 10. alatti irodájában.

Befizetéshez kapcsolódó általános információk:
2020. szeptember hónaptól az étkezési térítési díjak beszedése a szolgáltatás igénybevételét követően, utólagos fizetéssel történik.

Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 1-től 10-ig kell megfizetni az alábbiak szerint:

 • Átutalással a 11748045-15429465 OTP Bank Nyrt. számlaszámra. 

Átutalással történő díjfizetés esetén a kiállított számla a szülő előre megadott e-mail címére kerül kiküldésre. A számlázó program generál egy kódot a gyermeknek, melyet a közlemény rovatba kérünk feltüntetni az iskola és a név megadásával együtt.

 • Készpénzzel vagy bankkártyával a GAESZ pénztárában.

A készpénzes befizetés időpontja minden hó 1-től 10-ig a GAESZ pénztárában az alábbiak szerint:

Hétfő: 8.00 – 11.00 / 13.00 – 15.00
Kedd: 8.00 – 11.00
Szerda: 9.00 – 14.00
Csütörtök: 13.00-15.00
Péntek: 8.00 – 11.00

Tájékoztatom a Szülőket/Gondviselőket, hogy a szülői oldal szeptember folyamán csak tájékoztató jelleggel működik, illetve nyomtatványokat lehet róla letölteni. Az éles felület - amikor már regisztrálhatnak és tudják kezelni a saját fiókjukat - előreláthatólag szeptember végén, október elején nyílik meg.

Bármely kérdésük esetén a GAESZ munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Iskola Ügyintéző Telefonszám
Tarczy Lajos Ált.Isk. Gaál Katalin 0670/9350685
Munkácsy Mihály Ált.Isk. Kovács Fanni 0670/9350695
Weöres Sándor Ált.Isk. Gál-Horváth Erika 0670/9350686
Erkel Ferenc Ált.Isk. Hoffmann Szilvia 0670/9350688
Vajda Márta Ált.Isk. Steinmacher Terézia 0670/9350687
Türr István Gimn. Hertner-Szabó Zsófia 0670/9350689
Petőfi Gimnázium Tóthné Baki Andrea 0670/9350684

 

Pápa, 2020. augusztus 24.

Takács János s.k.
intézményvezető

Mellékletek:

8.sz.melléklet - Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
9.sz.melléklet - Igazolás ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
Adatlap - diétás étkezést igénylő személy
Gyermekétkeztetési tájékoztató
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Menü rendelés
NYILATKOZAT elektronikus számlához
SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP

Felvételi kérelem a városi bölcsődékbe

A  jelentkezéshez kitöltendő felvételi kérelem:

 

Segítségre szoruló idős bejelentése

A koronavírus-járvány legérintettebb generációjának, az időseknek védelme kiemelten fontos a kormányzat és az Önkormányzat számára egyaránt.

Felhívás

Tekintettel a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre, a Covid-19 (vuhani koronavírus) járvány terjedésének magakadályozása érdekében a PVÖ ESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a veszélyeztetett korú idős lakosság részére segítséget nyújt az alapélelemiszerek beszerzésében, gyógyszerkiváltásban, ügyintézésben.

Kérjük, igényeiket jelezzék a

89/313-607-es telefonszámon

Szalainé Tihanyi Andrea
  intézményvezető

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY 2019. MÁRCIUS 12-TŐL A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐ U. 5. ÉS 12. SZ. ALATTI HELYISÉGEIBE CSAK BELÉPTETŐ KÁRTYÁVAL LEHET BELÉPNI.
BELÉPTETŐ KÁRTYÁT MINDKÉT ÉPÜLET ESETÉBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁPA, FŐ U. 5. SZ. ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN LEHET KÉRNI.


MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

Tájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatfelvételéről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a KSH Pápa településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint az alábbi tárgykörökben:

 • Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
  (havi rendszerességű)
 • A lakosság utazási szokásai
  (2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú)
 • Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról
  (2021. április-június)
 • Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés
  (2021. április-május)

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. 

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik. A kapott adatokat a KSH a vonatkozó jogszabályok előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közli.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.


Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Feliratkozás Pápa Város Honlapja - akadálymentes változat RSS csatornájára
Vissza az eredeti megjelenésre