A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló tájékoztató

Tisztelt  Üzemeltető/Rendezvényszervező!

2011. március 16-án lépett hatályba A  zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről  szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, mely szabályozza a zenés, táncos rendezvények működési feltételeit.A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott  tömegtartózkodásra szolgáló építményben,  építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben  tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A rendeletet nem kell alkalmazni

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen  elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

A rendelet alkalmazásában:

1. építmény üzemeltetője: az építményt jogszabály vagy szerződés alapján működtető természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó;
2.  zenés, táncos rendezvény:  rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény;
3. rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;
4.  alkalmi rendezvény:  adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint:

1. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény:  amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van,  illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.
2. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség:  egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség

Felhívom a figyelmét, hogy e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény a rendelet hatálybalépésétől számított számított kilencven napon túl csak e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható, melyet a rendezvény helye szerint illetékes jegyző ad ki.
Pápa városban az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania az Okmányirodánál.
Bővebb felvilágosítás ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában / Pápa, Fő utca 5. 1.sz.bejárat / vagy telefonon az 515-071 telefonszámon kérhető.

Pápa, 2011. március 28.                                              
                                                                                               Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző 

Címkék: 
Vissza az eredeti megjelenésre